Regulamin

Strony internetowej https://instytutglosuimowy.pl

 • 1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://instytutglosuimowy.pl/regulamin/

Sprzedawca – Karolina Nawrocka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Instytut Głosu i Mowy Karolina Nawrocka, z siedzibą w Bobolicach, ul. Osiedlowa 11, 76-020 Bobolice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca nr NIP 4990540966, REGON 522303682.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://instytutglosuimowy.pl/sklep/

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego https://instytutglosuimowy.pl/sklep/ w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą̨ być zapisane w formacie plików PDF lub w postaci plików w innych formatach. Ebooki dostępne w Sklepie są dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta.

Treści cyfrowe/Pliki cyfrowe – Ebooki i Pliki mp3

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca konsumentowi na:

 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
 3. Inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

Produkt – produkt dostępny w Sklepie, w tym również usługi cyfrowe, treści cyfrowe (Ebooki i Pliki mp3) i towary z elementami cyfrowymi.

Kupujący – I) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub skończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także II) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu internetowego.

Koszyk – funkcjonalność́ Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 

Operator płatności – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Reklamacja dotycząca towaru – wszelkie roszczenia Klienta przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem umowy sprzedaży przez Sprzedawcę.

Reklamacja dotycząca usługi – oznacza wszelkie roszczenia Usługobiorcy przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Sprzedawcę.

Tradycyjna forma pisemna – oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Usługobiorca – podmiot korzystający z usługi elektronicznej świadczonej za pośrednictwem sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

Użytkownik – podmiot korzystający ze sklepu, a w szczególności Klient bądź Usługobiorca.

Konsultacja – spotkanie z osobistym udziałem prowadzącej (Sprzedawcy) realizowane w ramach usług świadczonych drogą elektroniczna za pośrednictwem Internetu, w ustalonym przez Sprzedawcę i Klienta terminie.

Pakiet zajęć/Zajęcia – „Emisja Głosu Mówionego”, „Śpiew Rozrywkowy + Mentoring”, „Śpiew Rozrywkowy”, „Terapia Logopedyczna Niepłynności mowy” – cykl 4 zajęć z osobistym udziałem prowadzącej (Sprzedawcy) realizowanych w ramach usług świadczonych drogą elektroniczna za pośrednictwem Internetu, w ustalonym przez Sprzedawcę i Klienta terminie.

Kurs – webinar będący Produktem cyfrowym.

Regulamin zajęć – dokument „Zasady współpracy – Instytut Głosu I Mowy Karolina Nawrocka”.(załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W ramach prowadzonego sklepu internetowego Sprzedawca oferuje Klientom następujące usługi:
 2. Dostęp do uczestniczenia w zajęciach „Emisja Głosu Mówionego”, „Śpiew Rozrywkowy + Mentoring”, „Śpiew Rozrywkowy”, „Terapia Logopedyczna Niepłynności mowy”, „Konsultacja” w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy internetowej Skype.
 3. Produkty – drukowane książki,
 4. Produkty cyfrowe – ebooki,
 5. Kursy w formie webinaru.
 6. Do zawarcia Umowy i korzystania z Usługi niezbędne jest, aby Użytkownik:
 7. posiadał dostęp do Internetu,
 8. korzystał z urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową umożliwiającą korzystanie z platformy internetowej Skype,
 9. posiadał dostęp do skrzynki poczty e-mail.
 • 3

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ i ZAWARCIE UMOWY

 1. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, pod warunkiem istnienia aktualnej oferty świadczenia usług droga elektroniczną.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić dostępny na stronie internetowej sklepu formularz zamówienia poprzez wybór Usługi, preferowanej formy płatności, a także zaznaczyć check­box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy). Następnie należy uzupełnić dane osobowe Klienta oraz wskazać adres mailowy, na jaki dostarczone maja być informacje niezbędne do skorzystania z Usługi oraz potwierdzić treść zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Kupuję i płacę” (w momencie kliknięcia w ten przycisk następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą).
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zakupowym.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • 4

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR

 1. Formą płatności jest:
 2. Płatność za pośrednictwem usługi Przelewy 24.
 3. Przelew tradycyjny na numer konta Sprzedawcy (Karolina Nawrocka) 42 1020 1909 0000 3102 0252 0914.
 • 5

DOSTAWA, TERMIN REALIZACJI

 1. Informacje na temat sposobu uczestnictwa w Zajęciach dostarczane są do Klienta drogą elektroniczną w postaci e-maila wysyłanego na adres mailowy wskazany w formularzu zakupowym. E-mail zawiera link do platformy Skype, za pośrednictwem którego świadczone będą usługi polegające na prowadzeniu Zajęć. Termin realizacji Usługi każdorazowo jest wskazywany w ofercie. Z Usługi można korzystać w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem platformy Skype.
 2. Dostawa opisana w punkcie 1 realizowana jest niezwłocznie po dokonaniu zakupu Usługi.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu e-mailowego w formularzu zamówienia ani też za niedostarczenie e-maila wywołane okolicznościami niezależnymi od niego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których dostęp do zajęć będzie niemożliwy z powodów niezależnych od niego (np. wadliwe działanie łączy internetowych, awaria platformy na jakiej odbywane są zajęcia).
 5. Szczegółowy regulamin dotyczący Zajęć:
 • 6

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Jeżeli Klient ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do jakości Usług świadczonych przez Sprzedawcę, zobowiązany jest złożyć stosowną reklamację. W reklamacji należy przede wszystkim wskazać i uzasadnić zarzuty stawiane wykonanej przez Sprzedawcę Usłudze oraz roszczenie, którego realizacji domaga się Klient.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie mailowej na adres e-mail: nawrocka.kn@gmail.com
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
 4. Nieustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego w powyższym terminie uznaje się za uwzględnienie reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres mailowy wskazany przy dokonywaniu zakupu Usługi.
 6. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 32 Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich – informujemy, że w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie zostanie rozwiązany, Sprzedawca odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • 7

ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY

 1. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.
 2. Konsument w terminie 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, chyba że została przez Konsumenta wyrażona zgoda na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i  uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy  (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 • 8

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW CYFROWYCH

 1. Zakupiony i opłacony Plik cyfrowy będzie dostępny dla Kupującego poprzez wysłanie Kupującemu na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wiadomości email wraz załącznikiem – Plikiem cyfrowym.
 2. Pliki cyfrowe mogą być odczytane za pośrednictwem programów i urządzeń, umożliwiających odczytanie plików w wybranym formacie cyfrowym.
 3. Plik może zostać pobrany i zapisany przez Kupującego na nośniku pamięci. Sklep zapewnia możliwość pobrania i/lub zapisania pliku przez czas nieokreślony.
 4. Pliki cyfrowe nie są chronione technicznymi środkami ochrony.
 5. Kupujący ma prawo korzystać z plików wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do: (a) rozpowszechniania Pliku cyfrowego lub jego opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie, (b) zwielokrotniania Pliku cyfrowego w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z pliku, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 7. Sklep informuje, a Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że poza przypadkami przewidzianymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, udostępnienie Plików cyfrowych jest niedozwolone.
 • 9

REKLAMACJE

 1. W związku ze złożeniem zamówienia na Plik cyfrowy w Sklepie, Kupujący może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy: (a) zakupiony Plik cyfrowy okaże się uszkodzony lub nie jest możliwe jego uruchomienie, (b) w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za Plik cyfrowy, nie zostanie udostępniona Kupującemu możliwość jego uruchomienia.
 • 10

ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej konsument może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie po wezwaniu go przez Kupującego lub w uzgodnionym terminie. 
 3. Kupujący może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej bez wzywania do dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, jeżeli: (a) Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy ich, lub (b) Kupujący i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści lub usługi cyfrowej miała dla Kupującego istotne znaczenie.  
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi w terminie 14 dni od doręczenia towaru poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na swój koszt – nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o odstąpieniu. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 8. Sprzedawca zwraca konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Sklepie.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Postanowienia zawarte w § 9 i § 10 Regulaminu dotyczące konsumenta, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, stosuje się również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 11

RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt zgodny z umową.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego w razie braku zgodności towaru, treści lub usługi cyfrowej z umową (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia Rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 6. Sprzedawca nie jest gwarantem produktów objętych gwarancją producenta. W przypadku udzielenia przez gwaranta (producenta) gwarancji, jej warunki są udostępnione przy danym produkcie.
 7. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu lub informacją wskazaną przy opisie produktu objętego gwarancją, udostępnioną na stronie Sklepu. Reklamacje z tytułu gwarancji mogą być składane bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym produktu lub w informacji wskazanej przy opisie danego produktu na stronie Sklepu.
 • 12

PROMOCJE

 1. Sklep może organizować promocje (dalej „Promocje”). W ramach Promocji mogą być między innymi: (a) promocje produktowe – polegające na obniżce ceny danego produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu; (b) promocje wartościowe – polegające na obniżce ceny Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji,  (c) pakiety promocyjne – polegające na przyznaniu Kupującemu rabatu kwotowego lub procentowego na najtańszy produkt przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się̨ na stronie Promocji; (d) promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć́ dowolnego kanału dostawy.
 2. Promocja może być́ uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają̨ łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 5. Promocje, o których mowa powyżej, mogą̨ być́ prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.
 • 13

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 5. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 6. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 7. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • 14

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), przetwarzane są̨ przez Karolinę Nawrocką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Instytut Głosu i Mowy Karolina Nawrocka, z siedzibą w Bobolicach, ul. Osiedlowa 11, 76-020 Bobolice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca nr NIP NIP 4990540966, REGON 522303682, (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Karolinę Nawrocką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Instytut Głosu i Mowy Karolina Nawrocka, z siedzibą w Bobolicach, ul. Osiedlowa 11, 76-020 Bobolice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca nr NIP NIP 4990540966, REGON 522303682, które wymagają̨ podania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta, zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://instytutglosuimowy.pl/polityka-prywatnosci/
 • 15

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
 3. Część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 Regulamin zajęć

Załącznik nr 2 Formularz odstąpienia od umowy

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2023 r.
Załącznik nr 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

PRODUKTY ODEŚLIJ NA ADRES:

Karolina Nawrocka ul. Osiedlowa 11, 76-020 Bobolice

NUMER ZAMÓWIENIA*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ADRES E-MAIL*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

NAZWA PRODUKTU

ILOŚĆ

CENA

     
     
     
     
     

POWÓD ZWROTU: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*POLE OBOWIĄZKOWE

PODPIS: …………………………………………………………………..

Shopping Cart
Scroll to Top